Brigády / PřivýdělkyPráce
Obor
Lokalita
Délka
Cena
Vložit inzerát

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je jednou z nejčastěji uzavíraných smluv. Její náležitosti jsou upraveny v zákoníku práce. Pokud budete chtít zkontrolovat správnost vaší pracovní smlouvy, musíte si vzít k ruce ještě nový občanský zákoník, který bude sloužit jako podpora.

Pracovní smlouvou se zakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V občanském zákoníku je upraven §2401, který stanoví, že pracovní poměr a vše  týkající se práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele upravuje zákoník práce.

Povinné náležitosti pracovní smlouvy:

  • druh práce, na který je zaměstnanec přijímán (funkce, činnost) - přesné vymezení druhu práce je důležité zejména z hlediska plnění základních povinností vyplývajících z pracovního poměru pro oba účastníky. Pracovní smlouva může obsahovat i více druhů práce.
  • místo nebo místa výkonu práce (obec a organizační jednotka), ve kterých má být práce vykonávána a jehož vymezení je důležité rovněž z hlediska případných změn sjednaných pracovních podmínek, pokud jde o přeložení zaměstnance nebo jeho vyslání na pracovní cestu.
  • den nástupu do práce (nejčastěji je používáno označení konkrétním kalendářním dnem). Nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne (§ 350a) nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. Od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce. Pro odstoupení od pracovní smlouvy se vyžaduje dodržení písemné formy, jinak se k němu nepřihlíží.

Mimo povinné náležitosti patří do pracovní smlouvy i označení zaměstnavatele (název, sídlo) a osobní údaje zaměstnance (jméno, bydliště, rodné číslo nebo datum narození).

Zaměstnavatel by měl písemně informovat také o:

  • délce dovolené a jak se stanovuje,
  • výpovědní lhůtě,
  • týdenní pracovní době a jejím rozvržení,
  • mzdě, termínu a způsobu jejího vyplácení, 
  • kolektivní smlouvě.

Učinit by tak měl do jednoho měsíce od nástupu zaměstnance. Případně může tyto údaje zahrnout přímo do pracovní smlouvy.

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Každá strana (zaměstnanec i zaměstnavatel) obdrží  1 vyhotovení. Nezapomínejte si tedy tuto smlouvu před podpisem důkladně přečíst.

Nesrozumitelnost, nečitelnost či jasná nevýhoda pro zaměstnance může vést k neplatnosti smlouvy. V novém občanském zákoníku je podpořena ochrana zaměstnance.

Zkušební doba může být sjednána na dobu 3 nebo 6 měsíců (u zaměstnance ve vedoucích pozicích) ode dne vzniku pracovního poměru. Musí být sjednána písemně a nesmí být dodatečně prodlužována.

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.