Brigády / PřivýdělkyPráce
Obor
Lokalita
Délka
Cena
Vložit inzerát

Jak založit živnost?

 Postup pro založení živnosti a základní povinnosti, které podnikateli plynou, upravuje živnostenský zákon. Podmínkou k získání živnosti je splnění všeobecných podmínek popřípadě podmínek zvláštních dle předmětu podnikání.

Všeobecné podmínky:

 • věk 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům – prokazuje se platným občanským průkazem,
 • trestní bezúhonnost – dokládá se výpisem z Rejstříku trestů.

Zvláštní podmínky pro založení živnosti jsou definovány pro každý druh živnosti zvlášť.

Existují také další činnosti, pro které není třeba živnostenské ani jiné oprávnění:

 • zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství,
 • činnost autorů,
 • nezávislá povolání, která nejsou podnikáním podle zvláštních předpisů (například výtvarníci, spisovatelé, hudebníci apod.),
 • činnosti upravené zvláštními předpisy (například daňové poradenství, činnost advokátů, znalců, soudních exekutorů, makléřů, tlumočníků, lékařská praxe, léčitelství apod.).

Jak založit živnost, když vám ještě nebylo 18let?

Dle všeobecných podmínek by se mohla zdát, že pokud vám ještě nebylo 18 let, jsou brány k vaší podnikatelské činnosti zavřené. Není to však úplně pravda, protože živnostenský zákon stanovuje výjimku, která se týká způsobilosti k právním úkonům.

Příslušný paragraf říká, že osoba, která nemá plnou způsobilost k podnikání z důvodu věku nižšího než 18 let, může provozovat živnost pouze prostřednictvím odpovědného zástupce.

Odpovědného zástupce ustanoví neplnoletému zájemci po dohodě jeho zákonný zástupce (nejčastěji jeden z rodičů). K tomuto kroku je ovšem zapotřebí souhlas soudu. Ten se musí vztahovat k provozování daného typu živnosti a k výběru odpovědného zástupce.

Po získání souhlasu soudu, zákonný zástupce ohlásí živnost nebo požádá o koncesi jménem neplnoletého zájemce o podnikání. Souběžně musí doložit souhlas odpovědného zástupce s výkonem této funkce a souhlas soudu.

Od této chvíle neplnoletá fyzická osoba začíná podnikat svým vlastním jménem a na svůj účet.

Ohlášení živnosti

Živnosti se ohlašují buď osobně na živnostenském úřadě nebo lze zaslat vyplnění formulář elektronicky či poštou. Další možností je využít k podání žádosti kontaktní místa veřejné státní správy Czech Point.

Co všechno tedy budete k ohlášení živnosti potřebovat?

 • formulář ohlášení živnosti,
 • prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
 • doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popř. jeho odpovědného zástupce (výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom,…),
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila místo podnikání, liší-li se od bydliště ohlašovatele,
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

Jednotný registrační formulář najdete volně ke stažení zde:

http://www.podnikatel.cz/formulare/jednotny-registracni-formular-fyzicka-osoba-nove/

 Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis, který slouží jako doklad živnostenského oprávnění.

Za ohlášení živnosti je stanoven správní poplatek ve výši 1 000,-.

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.